Regulamin promocji „Intel Core Ultra”

§1. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Intel Core Ultra” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”). 

2. Organizatorem promocji „Intel Core Ultra” (dalej również: „Promocja”) jest Monday Agencja Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472005, NIP: 951-219-32-02, reprezentowaną przez komplementariusza Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 10/2, 00-511 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000461318, NIP: 5213649827, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, reprezentowaną przez Ewę Mittelstaedt

(dalej również: „Organizator”). 

Partnerem i Fundatorem nagród w promocji jest Intel Technology Poland Sp.z o.o. NIP: 9570752316. 

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej https://www.promocjaintelcoreultra.pl (dalej również: „Witryna”) oraz sklepów internetowych: https://www.mediaexpert.pl/, https://www.x-kom.pl/, https://www.euro.com.pl/, https://www.komputronik.pl/ (dalej również „Sklepy partnerskie”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”). 

§2. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji. 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu złożonym online i otrzymanym paragonem obejmującym co najmniej 1 (jeden) produkt z oferty dostępnej w Sklepach Partnerskich online, Uczestnik otrzymuje kod (dalej również „Kod Promocyjny”) od Sklepu Partnerskiego, który po wprowadzeniu w Witrynie daje możliwość otrzymania głośnika JBL Flip 6. Aby skutecznie skorzystać z Promocji, uczestnik powinien w ciągu dwóch tygodniu zarejestrować Kod Promocyjny w Witrynie. 

2. Promocja obejmuje produkty marki Intel zawierające procesor Intel Core Ultra znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepów Partnerskich w czasie obowiązywania Promocji dostępne online (dalej również „Produkt promocyjny”).

3. Promocja trwa od 14.12.2023 r. do 15.01 dalej również: „Czas trwania Promocji”). 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka co najmniej 1 produkt znajdujący się w ofercie Sklepu Partnerskiego, objęty Promocją oraz dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) oraz wykorzystać otrzymany Kod Promocyjny w Witrynie w ciągu dwóch tygodniu od dokonania zakupu, a także zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepach Partnerskich, kosztu zakupu produktu objętego Promocją oraz pozostałych kosztów dodatkowych, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości. 

7. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może jednorazowo wziąć udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie. 

8. Promocja nie obejmuje zamówień i zakupów hurtowych. 

9. Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu Partnerskiego, od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji. Odstąpienie od umowy sprzedaży bez zwrotu Produktu promocyjnego uważane jest za nieskuteczne. Aby dokonać skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży należy zwrócić Produkt promocyjny na adres Organizatora. 

§3. Reklamacje. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres Organizatora: promocjaintelcoreultra@gmail.com dalej również: „Reklamacje”). 

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację. 

 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nie jest właściwy do rozpatrywania reklamacji dotyczących Przedmiotu Promocji, właściwy jest Sklep Partnerski, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonał zakupu Przedmiotu Promocji. 

§4. Dane osobowe.

1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie Organizator.  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda Użytkownika, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji Promocji. 

3. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Promocji. 

4. Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że Uczestnik wcześniej zrezygnuje z przetwarzania danych osobowych. 

5. W związku z posiadaniem przez Organizatora Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać od nas: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

§5. Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.promocjaintelcoreultra.pl i wchodzi w życie od dnia 14.12.2023 roku. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminów Sklepów Partnerskich dostępnych pod adresem: https://www.mediaexpert.pl/, https://www.x-kom.pl/, https://www.euro.com.pl/, https://www.komputronik.pl/. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: − zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; − zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. 

5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Witrynie.